Databehandlingsformål

  1. Kommunikation i forbindelse med forespørgsler eller bestilling.
  2. Gennemførelse af ordrer og afregning.
  3. Journalføringspligt i henhold til gældende lovgivning om journalføringspligt.
  4. Henvisningspligt ved fund af eller mistanke om sygelige tilstande hos mor eller barn.
  5. Håndtering i forbindelse med inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

 

Personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person. Enhver behandling af persondata i mtind ApS sker i henhold til Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven i Danmark.

I forbindelse med hjertescanning af dit/jeres barn indsamles to typer af personlige oplysninger: Almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger.

Almindelige personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger) 

Almindelige personoplysninger omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn og adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon.

I forbindelse med hjertescanning af dit/jeres nyfødte barn indsamles følgende almindelige personoplysninger:

En forælders fulde navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Disse oplysninger indsamles med henblik på kommunikationen mellem virksomheden og dig/jer i forbindelse med scanningsydelsen (booking, mundtlig og skriftlig information, samtykkeerklæring og fakturering).

Følsomme personoplysninger

Følsomme personoplysninger er udtrykkelig afgrænset i Databeskyttelsesforordningen, og adgangen til at behandle sådanne oplysninger er snævrere end ved almindelige personoplysninger. Idet virksomheden leverer en sundhedsfaglig ydelse ved autoriseret sundhedsperson, har virksomheden journalføringspligt og vil derfor indhente visse personfølsomme oplysninger (se afsnit om journalføringspligt).

 

Journalføringspligt

Ifølge Bekendtgørelsen af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, kapitel 6, skal sundhedspersoner føre patientjournaler over deres virksomhed. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler herom.

Journalføringen er til for patientsikkerheden, og journalen skal, jf. §22, stk. 2, indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Omfanget af journalføringspligten tager derfor udgangspunkt i fagområdets egne generelle faglige krav til, hvad der anses for en nødvendig journalføring.

Journalen skal jf. §25 opbevares i mindst 10 år efter den seneste optegnelse i journalen.

I forbindelse med hjertescanning af dit/jeres barn registreres barnets navn, vægt, længde og nuværende helbredstilstand. Der redegøres for skriftlig og mundtlig information før hjertescanningen, og de relevante ultralydfund dokumenteres. I tilfælde af afvigende fund, der kræver henvisning til praktiserende læge eller børnekardiologisk ambulatorium, dokumenteres disse i journalen.

Journaler opbevares efter gældende regler om ikke-elektronisk journalopbevaring. Dvs. at journal ført i forbindelse med hjertescanningen af dit/jeres barn opbevares i aflåst skab i brandsikret rum.

 

Henvisningspligt

Ifølge cirkulæret om jordemodervirksomhed skal jordemoderen ved sygelige tilstande eller mistanke herom henvise til læge i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel hos det nyfødte barn eller hos fosteret. Hvis virksomheden i forbindelse med hjertescanningen af det nyfødte barn mistænker alvorlig hjertesygdom eller andet afvigende klinisk fund, der kræver henvisning/overførsel til læge/Hospital, videregives barnets cpr-nummer og journalnotat telefonisk eller via krypteret mail.

 

Opbevaring af personoplysninger og journal

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Virksomheden har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare journal-notater i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.

Der kan opstå tilfælde, hvor virksomheden er nødt til at opbevare personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.

Ifølge Sundhedsloven, kapitel 9, § 40 har enhver patient krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, jf. dog reglerne i denne lov.

 

Informeret samtykke
Patienters ret til selvbestemmelse er et grundlæggende princip i sundhedsloven. Det kommer blandt andet til udtryk i retten til at modtage fyldestgørende information før en behandling og i kravet om, at behandleren indhenter samtykke, før behandlingen sættes i værk (definitionen af “behandling” fremgår af lovgivningen og omfatter undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme).

Et gyldigt samtykke forudsætter, at patienten er i stand til at overskue konsekvenserne af behandlingen på baggrund af den givne information. Retten til at frabede sig information udspringer også af princippet om selvbestemmelse.

I forbindelse med hjertescanningen indhentes forælders/forældres samtykke til, at virksomheden opbevarer personoplysninger og helbredsoplysninger i henhold til gældende lovgivning. Forud for samtykket informeres skriftligt (via information på Hjertescanning.nu) og mundtligt om hjertescanningen, og der gives eksempler på eventuelle konsekvenser af en hjertescanning.

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne til os kan være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan undersøge dit barn.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Min databehandlere er p.t. Terapeut booking.

 

Dine rettigheder

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, vi opbevarer, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger og ret til at få slettet oplysninger.

Enhver, hvis personoplysninger er registreret i virksomheden har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.